Skip to content

Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van MerkVisie (hierna te noemen “MerkVisie”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Burgemeester Knappertlaan 82, 3117BC Schiedam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89827082. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website merkvisie.com (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze Website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijp jij en gaat jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Dit is de Privacy Policy van MerkVisie (hierna te noemen “MerkVisie”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Burgemeester Knappertlaan 82
  • E-mailadres
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Communicatie tussen MerkVisie en jou

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als jij onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van jouw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die jij bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die jij besteedt op deze pagina’s en andere statistieken. 

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw Computer, onze Website, de webpagina’s die jouw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw harde schijf of in het geheugen van jouw Computer. Cookies kunnen jouw Computer of de bestanden die op jouw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over jouw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om jij als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics en Leadinfo. 

Google Analytics installeert een permanent cookie in jouw webbrowser om jij te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. Jij kan volledig voorkomen dat Google Analytics jij herkent, door de cookies uit te schakelen in jouw browser.

Leadinfo herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:
  • De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
  • Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
  • Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
  • De bezoeker te informeren over (nieuwe) diensten en services

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen jouw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. 

Zeggenschapswijziging

Wanneer MerkVisie, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot jouw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om jouw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jij en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over jij kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

MerkVisie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, MerkVisie kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jij en MerkVisie. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Jouw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer jouw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart MerkVisie persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien jij meer informatie wil over hoe lang jouw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kan jij contact opnemen met contact@merkvisie.com.

Recht op inzage, correcties, bezwaar en overdracht

Wanneer jij inzage wil in jouw persoonsgegevens, als jij jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als jij jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jij of aan een derde dan kan jij contact opnemen met MerkVisie door een e-mail te sturen naar contact@merkvisie.com.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer jij een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als jij vermoedens heeft dat jouw kind zonder jouw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kan jij contact met ons opnemen via contact@merkvisie.com.

Wijzigingen

MerkVisie kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Jij wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer jij vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kan jij contact opnemen met MerkVisie door een e-mail te sturen naar contact@merkvisie.com.